Telechron vintage logo
Master Clocks and
Time Distribution

Mitchell Janoff

 

Telechron Master Clock Type B.
telechron B
telechron B
telechron B